BERKONGSI NIKMAT IMAN, ISLAM ALLAHHU AKBAR

Tuesday, August 31, 2010

Rahmat Allah Meliputi Langit dan Bumi

Sahabat yang dirahmati Allah,Kita sedang berada di dalam bulan Ramadhanal-Mubarak , bulan yang penuh keberkataan dan rahmat daripada Allahs.w.t.

Makna rahmat secara umumnya bermaksud kasih sayang samadakasih sayangantara Pencipta yg Maha Agong terhadap hamba-Nya , atau punkasih sayang sesama makhluk.

Firman Allah s.w.t dalam surah al-fath ayat 29 bermaksud :

"Muhammaditu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamadengan dia adalahkeras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasihsayang (rahmah) sesamamereka".

Sabda Rasulullah s,a,w dari Abu Hurairah r.amaksudnya :"Ketika Allah s.w.t menentukan takdir makhluk-Nya , Diamenuliskan di dalam kitab-Nya di atas Arasy : 'Sesungguhnya rahmat-Kumengalahkan (mengatasi) Marah-Ku'. "(Hadis Muttafaqun 'Alaih , Bukharidan Muslim )

Begitu juga dengan sabda Rasulullah s.a.wyang lain , juga dari Abu Hurairah ra maksudnya :"Allah s.w.t memiliki100 rahmat. Dari Rahmat-rahmat itu diamenurunkan 1 rahmat untuk parajin , manusia , haiwan dan binatangmelata. Dengan rahmat itu juga paramakhluk dapat berkasih sayang ,berlemah lembut , dan dengannya jugabinatang buas menyayangianak-anaknya. Allah s.w.t mengakhirkan 99rahmat-Nya yang akandiberikan kepada hamba-hamba-Nya pada hari kiamatnanti."(Hadis Muttafaqun 'alaih , Bukhari dan Muslim )

Sahabatyang dimuliakan,Sabda Nabi s.a.w maksudnya "Dialah (Ramadhan) bulanyang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnyapembebasan dari Neraka."

Kita masih berada di awal bulanRamadhan (1-10 Ramadhan) yaitu 'permulaannya rahmat'Ketika inilah Allahs.w.t memberikan rahmat-Nya yang tidak putus-putus kepada kita sebagaihamba-hamba-Nya. Kasih sayang Allah meliputi seluruh langit dan bumi.

Kitamasih bernafas dan sihat tubuh badan kerana rahmat Allah. Kita telahdiberi-Nya rezeki yang tak putus-putus, masih beriman dan bertakwa danmasih berpeluang menjalani ibadah puasa dibulan yang mulia ini atasrahmat Allah. Hidup dan mati kita, diterima-Nya amal ibadah dan amalsoleh kita dihari akhirat dan dimasukkan kedalam Syurga-Nya seluaslangit dan bumi adalah kerana rahmat-Nya.

Dari Jabir, iaberkata: Saya pernah mendengar Nabi s.a.w. bersabdamaksudnya : "Amalsaleh seseorang diantara kamu tidak dapatmemasukkannya ke dalam Syurgadan tidak dapat menjauhkannya dari azab api Neraka dan tidak pula aku,kecuali dengan rahmat Allah."

(Hadis Riwayat Muslim)

Berdasarkanhadis tersebut masuknya kita ke dalam Syurga Allah s.w.t.adalahdisebabkan dengan rahmat Allah bukan dengan amalan yang kitalaksanakan. Walaubagaimana pun Allah memerintahkan kita untukmembuatamal soleh, amal kebaikan dan beribadah ikhlas semata-matakerana Allah s.w.t., semoga dengan ketaatan kita mengikut perintahAllah s.w.t. didunia dan meninggalkan larangan-Nya . Bila kita patuhkepada Allah dan kita akan dikasihi oleh Allah s.w.t maka dengan sifatMaha Pemurah dan Maha Penyayang Allah s.w.t, Dia memasuki kita ke dalamSyurga-Nya dengan rahmat-Nya.

Nabi s.a.w. menjelaskanbahawa amal ibadah yang kita kerjakan bukanlah pasti bagi Allah s.w.t.masukkan kita didalam Syurga-Nya, kerana betapa ramai orang yangberibadah tetapi ada sedetik saja rasa ujub atau riak dalam dirinyamaka seluruh amalannya tak akan diterima olehAllah s.w.t.

Terdapatsatu kisah di akhirat nanti ada seorang abid (ahli ibadah) telahberibadah 500 tahun lebih di dunia. Allah s.w.t perintahkannya untukmemasuki Syurga dengan rahmat Allah. Tetapi abid ini minta ditimbanganamal ibadahnya dan dia nak masuk Syurga dengan amal ibadahnya, makabila ditimbang semua amal ibadahnya berbanding dengan satu nikmat Allahyang dia terima di dunia dahulu yaitu pancaindera (satu riwayatmengatakan mata dan satu lagi mengatakan telinga) maka pancaindera yangdiberikan padanya lebih berat timbangannya. Maka Allah memerentahkandia dimasukkan ke dalam Neraka.Maka abid tadi merayu dan memohon ampunkepada Allah s.w.t. di atas keangkuhannya tadi maka dengan rahmat Allahdia di masukkan semula kedalam Syurga.

Jika dibandingkanamal ibadah kita berbanding dengan si abid terlalu jauh. Siabid tadipun memasuki Syurga Allah dengan rahmat-Nya bukan dengan ibadahnya yangmelebihi 500 tahun. Janganlah kita merasa puas dengan sedikitnya amalsoleh dan ama libadah yang telah kita laksanakan. Kita perlu berdo'adan memohon supaya Allah s.w.t sentiasa memberi taufik dan hidayah-Nyadan rahmat-Nya dalam kehidupan kita seharian.

Bayangkanbetapa besarnya kerajaan Allah s.w.t. rahmat dan kasihsayang-Nya hanya1 peratus saja sudah mencakupi keperluaan semua makhluk-Nya terdiridaripada jin, manusia, binatang-binatang,tumbuh-tumbuhan danmakhluk-Nya yang lain. 99 peratus lagi Allah akan kurniakan dihariakhirat nanti. Oleh itu jadilah kita hamba Allah yang bersyukur denganmentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segalalarangan-Nya.

Sahabatyang dikasihi,Kadang-kala seseorang insan rela ke sana-sini memohonbantuan bagi sesuatu pekerjaan dan urusannya dari makhluk sehinggaterlupa untuk memohon bantuan dan bertawakkal kepada Allah. Bersusahpayah insan berjumpa orang lain demi mengadu rasa hati dan deritasehingga dia lupa untuk mengadu kepada Allah yang senantiasa mendengarrintihan hamba dengan penuh rahmat.Ini semua kerana insan merasakanAllah itu jauh darinya dan dia lupakan firman Allah dalam Surahal-Baqarah ayat 186 yang bermaksud:"Dan apabila hamba-hambaKu bertanyaengkau (WahaiMuhammmad) tentangKu, (maka jawablah) sesungguhnya Aku inihampir, Aku menjawab seruan sesiapa yang berdo'a kepadaKu apabila diaberdo'a. Maka hendaklah dia menyahut seruan (menunaikan perintahKu) danberiman kepadaKu mudah-mudah mereka selalu berada di atas petunjuk"

Ya!Allahitu hampir dan amat sudi untuk segala do'a yang diangkat kepadaNya.Justeru itu sangat menghairankan bila adanya insan yang meninggalkando'a kepada Allah yang hampir kepadaNya lalu mendapatkanmakhluk-makhluk yang tidak terdaya untuk mengadu segala rasa hati dandukacita. Padahal kita tahu bahawa sikap makhluk apabila terlalu banyakdiminta maka bertambah rasa bosannya sedangkan Allah pula lagi banyakkita mengadu dan meminta bertambah pula kasih dan sayangNya.

Allahtidak jauh daripada setiap hamba. Yang menjadikan Allah itu jauhdaripada kita ialah diri kita sendiri. Hati yang tidak merasaikewujudan dan rahmat Allah serta kefahaman yang tidak betul terhadapagama selalu menjauhkan perasaan manusia daripada Allah.

Sabda Nabi s.a.w kepada Ibnu 'Abbas ketika itu dia masih kecil:

Maksudnya:"Wahai anak kecil! Sesungguhnya aku ingin mengajarmu beberapa kalimat,iaitu,jagalah Allah (jagalah perintahNya) nescaya Allah menjagamu.Jagalah Allah (jaga perintahNya) nescaya engkau dapati Dia berada dihadapanmu (menunaikan keperluanmu). Apabila engkau memohon pohonlahdaripada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan minta tolonglahdaripada Allah."(Hadis Riwayat al-Tirmizi hadis ini hasan sahih)

Apabila seseorang menjaga agamanya, memelihara tanggungjawabnya sebagaimanadititah perintahkan Allah kepadanya, maka dia akan merasa betapa Allahbersama dengannya semua urusannya. Gunakan sepenuhnya dibulan Ramadhan ini untuk kita sentiasa berdo'a dan bermunajat semuga di fasa pertamaini kita memperolehi rahmat Allah s.w.t.

0 Siapa Bran Komen Ni..!:

 

blogger templates | Make Money Online